DISCLAIMER

Algemeen

PURE SANA verleent u hierbij toegang tot www.puresana.nl (haar website) en nodigt u uit voor het aangebodene. PURE SANA behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te herzien door ze te actualiseren, zonder de verplichting u mededeling hierover te doen.

 

Aansprakelijkheid

Voor de website geldt een voorbehoud betreffende eventuele typefouten met betrekking tot de prijzen en informatie over de producten. Hierover kunt u geen  claim indienen bij PURE SANA.

PURE SANA sluit elke aansprakelijkheid uit in welke vorm dan ook met betrekking tot de website. het surfen op de website van PURE SANA is geheel voor eigen risico.

PURE SANA behoudt zich te allen tijde het recht voor om de website aan te passen, onderdelen te verwijderen, te corrigeren en eventueel op te heffen. 

 

Links

PURE SANA oefent geen enkele controle uit op eventuele links naar andere websites en aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van (gebruik van) de inhoud ervan. 

 

Privacybescherming

PURE SANA hecht veel waarde aan uw privacy. PURE SANA zal nimmer en op generlei wijze de persoonlijke gegevens van cliënt verhuren of verkopen aan derden zonder toestemming van cliënt.

 

Copyright

Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Alle rechten voorbehouden.

Het is niet toegestaan van deze website tekst, beeld, film, materiaal, design  te verveelvoudigden, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar te maken in enige vorm of op enige wijze, elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.